اخبار صنعتی

استفاده از GPS خودرو

2022-01-07
ردیابی وسیله نقلیهجی پی اس ماشین)
موقعیت واقعی وسیله نقلیه را می توان در زمان واقعی با استفاده از GPS و نقشه الکترونیکی نمایش داد و می توان آن را بزرگ، کاهش، بازیابی و تغییر خودسرانه کرد. می تواند با هدف حرکت کند تا هدف را همیشه روی صفحه نگه دارد. همچنین می تواند چندین پنجره، چندین وسیله نقلیه و چندین صفحه نمایش را به طور همزمان ردیابی کند. از این عملکرد می توان برای ردیابی و حمل و نقل وسایل نقلیه و کالاهای مهم استفاده کرد.

برنامه ریزی مسیر و ناوبری (جی پی اس ماشین)
ارائه برنامه ریزی مسیر سفر یکی از عملکردهای کمکی مهم سیستم ناوبری خودرو است که شامل برنامه ریزی مسیر خودکار و طراحی دستی مسیر می شود. برنامه ریزی خودکار مسیر به این صورت است که راننده نقطه شروع و مقصد را تعیین می کند و نرم افزار رایانه ای به طور خودکار بهترین مسیر رانندگی را با توجه به نیازها از جمله محاسبه سریع ترین مسیر، ساده ترین مسیر و مسیر با کمترین زمان عبور طراحی می کند. بخش بزرگراه طراحی دستی مسیر بدین صورت است که راننده نقطه شروع، نقطه پایان و نقطه عبور را با توجه به مقصد خود طراحی می کند و به طور خودکار کتابخانه مسیر را ایجاد می کند. پس از اتمام برنامه ریزی مسیر، نمایشگر می تواند مسیر طراحی را بر روی نقشه الکترونیکی نمایش دهد و مسیر عملیات خودرو و روش کارکرد را همزمان نمایش دهد.