اخبار صنعتی

اصل عملکرد ریموت قفل ماشین

2022-01-14
عملکرد کنترل از راه دور بی سیم ازقفل ماشینبه این معنی است که می توانید بدون وارد کردن کلید در سوراخ قفل، از فاصله دور درب را ترک کرده و قفل کنید.

اصل اساسی کنترل از راه دور(قفل ماشین): یک موج رادیویی ضعیف از طرف مالک ارسال می شود، سیگنال موج رادیویی توسط آنتن خودرو دریافت می شود، کد سیگنال توسط ECU کنترل کننده الکترونیکی شناسایی می شود و سپس محرک (موتور یا سیم پیچ الکترومغناطیسی) سیستم کار را انجام می دهد. عمل باز کردن و قفل کردن
car lock