توضیحات محصول

ThinkDiag obd2

2022-03-07

1. سرویس بازنشانی روغن
2. کالیبراسیون زاویه فرمان
3. تنظیم مجدد ترمز دستی الکترونیکی
4. ثبت باتری و تعمیر و نگهداری باتری
5. خونریزی ABS
6. تنظیم مجدد و یادگیری موقعیت دریچه گاز الکترونیکی
7. بازسازی فیلتر ذرات دیزل (DPF).
8. بازنشانی سیستم مانیتور فشار تایر
9. یادگیری دندان
10. تطبیق ضد سرقت
11. تطبیق انژکتور
MaEET
12. تنظیم مجدد سیستم تعلیق بادی
13. تنظیم مجدد گیربکس
14.Sunroof RESET
15.AFS Reset
(EGR)
16. EGR تنظیم مجدد