اخبار صنعتی

اصل کار قفل ماشین

2022-01-14

منطق ضد سرقت موتور خودرو (قفل ماشین چینی): هنگامی که سوئیچ احتراق روشن می شود، ترانسپوندر کلید اولین تقاطع اطلاعات را با کنترل کننده ضد سرقت تشکیل می دهد. کلید و تراشه با کدهای شناسایی مختلف با یکدیگر ملاقات می کنند. (قفل ماشین چینی) کنترل کننده ضد سرقت به ارتباط با ECU ادامه نمی دهد. مدارهای سیستم جرقه زنی و سیستم تزریق سوخت مدار باز می مانند و موتور نمی تواند روشن شود. اگر سیگنال ها مطابقت داشته باشند، کنترل کننده ضد سرقت درخواست تأیید ارسال شده توسط ECU را دریافت می کند، یک رمز عبور 128 بیتی را با توجه به کد تصادفی 32 بیتی تنظیم شده و رمز عبور 128 بیتی محاسبه شده اضافه می کند و ECU با ضد سرقت تعامل خواهد داشت. کنترل کننده پس از یکسان شدن رمز، ضد سرقت ECU آزاد می شود و به طور معمول راه اندازی می شود.(قفل ماشین چینی)

car lock