اخبار صنعتی

عملکرد اصلی قفل ماشین

2022-01-14
1)قفل ماشین)هنگامی که راننده کنترل مرکزی درب اطراف خود را قفل می کند، درهای دیگر به طور همزمان قفل می شوند. راننده می تواند هر در را همزمان از طریق سوئیچ قفل درب باز کند یا دری را به تنهایی باز کند.

(2)(قفل ماشین)کنترل سرعت هنگامی که سرعت رانندگی به مقدار مشخصی می رسد، هر دری می تواند خود را قفل کند.

(3)(قفل ماشین)به طور مستقل سایر درها را به جز درب راننده کنترل کنید و یک سوئیچ قفل فنری جداگانه تنظیم کنید تا به طور مستقل باز و قفل درب را کنترل کند.

car lock